Alt Full Image

BİYOKÜTLE

Ana bileşeni karbonhidrat olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddelere denir. Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez aracılığı ile depolamaktır. Fotosentezde ısıl enerji kimyasal enerjiye dönüştürülmektedir.
Kazanılan kimyasal enerji yardımıyla atmosfer ve suda çözünen CO2 organik olarak bağlanır, karbonhidratlara dönüştürülür. Biyokütle oluşumu havadaki karbondioksit kaynaklı olması sebebiyle kolay elde edilebilen enerji kaynağıdır.


Dünya’da Biyokütle
Stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütleden elde edilen enerji dünya tüketiminin yaklaşık 8 katına eşittir.
Gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminin %43'ü biyokütleden sağlanmaktadır.
Tarımda yenilenebilir enerji kullanımıyla, tarımsal işletmeleri kendi enerjilerini üretebilmeleri ve enerji santrallerinin artık enerjilerini kullanarak verimliliğinin sağlanması, tarımsal enerji kaynaklarının ülke ekonomisi ve enerji üretimine katkısı büyük önem taşımaktadır.


Türkiye’de Biyokütle
Ülke topraklarının %35'lik kısmında tarımsal faaliyetler yer almaktadır.
Ekilebilir alan %55,6, bu alanın %15'i ormanlar ile kaplıdır.
Yıllık toplam tarımsal atık miktarı 50-65 Mton.
Hayvan çiftlikleri, ormancılık ve ağaç işleme endüstrileri ve belediye atıklarından toplam geri kazanılabilir biyoenerji potansiyeli 16,92 MTEP (Ton eşdeğer Petrol). (Yaklaşık 100 GWe Biyokütle, 20GWe Biyogaz)
Çevre Bakanlığı'nın 2023 hedefi biyokütleden elektrik üretimini 1000 MWe çıkartmak.
Mevcutta 97 Adet (Çöp, Tarım-Hayvansal, Atık Su) biyokütle santrali bulunmaktadır. Bunların 73 adedi lisanslı  ve 24 adedi lisanssızdır. Toplam kurulu güç 397 MWe.


Biyokütle Kaynakları
Tarımsal bitki atıkları, hayvan gübreleri ve artıkları, yağlı tohumlar, şekerli bitkiler, nişastalı bitkiler, C4 enerji bitkileri, su bitkileri, ağaç ve orman atıkları, enerji bahçeleri ve ormanlar, organik mutfak atıkları, meyve sebze halleri, tarımsal sanayi atıkları.


Biyoenerji Üretimi
Tarımsal enerji kaynağı biyokütleler çok çeşitli ve zengin kaynaklara sahiptir. Biyokütleler yakılarak ısı, elektrik, taşıt yakıtı gibi enerji şekillerine dönüştürülebilir. Biyokütle yakıtlardan nihai enerji üretebilmek için direk yakarak, ısı üretimi için katı formlar, elektrik üretimi için gaz formlar ve taşıt yakıtı için sıvı formlar kullanılır.


Katı Yakıtlar: Hacim kapladıkları için sevkiyat ve depolama maliyetlerinin küçülmesi gerekir.
Yonga, yakacak odun, talaş, briket, palet, odun kömürü yakarak ısı enerjisi ile ısıtma ve suyun buharlaşmasıyla çevrilen türbinler aracılığıyla elektrik üretimi elde edilir.


Gaz Yakıtlar: Sentez gazları, biyogaz ve hidrojen gazlarına dönüştürülür. Bu gazlar yakılarak ısı kaynağı olarak, su buharı elde edilmesiyle elektrik üretimi, gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik üretimi ve kojenerasyon sistemiyle hem elektrik hem de ısı üretiminde kullanılır. Gazlar sıvılaştırılarak araç yakıtı olarak kullanılır.


Sıvı Yakıtlar: Biyokütleler sıvılaştırma ve fermantasyon yöntemleri ile biyobenzin, biyodizel, etanol, bütanol gibi petrol ikamesi araç yakıtı olarak kullanılması amaçlanır. Elde edilen sıvı yakıtlar ısı ve elektrik üretiminde de kullanılabilinir.